ÁSZF

Általános Szerződési Feltételek

A 6x6 Taxi Közlekedési Szolgáltató és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság (Cg.01-09-263722; 1116. Budapest, Kondorosi út 2/a.. E-mail címe: taxi@6x6taxi.hu; (továbbiakban: 6x6 Taxi Kft.), mint taxi személyszállítás szervezési jogokkal rendelkező társaság, a nála regisztrált/nyilvántartásba vett ügyfeleit (továbbiakban: Vevő) szolgálja ki; a jelen Általános Üzleti Szerződés (továbbiakban: ÁSZF.) szerint.

1. A feltételek érvényessége
1.1. Szolgáltatásaink és ajánlataink kizárólag jelen Általános Üzleti Feltételek alapján történnek.

Szerződéskötés

Társaságunk a Megrendelő által azonnalra, illetve előre meghatározott időpontra, e-mailben, applikáción, telefonon, faxon és a honlapon keresztül történő online megrendeléseknél leadott taxi megrendeléseket teljesíti és kifogástalan műszaki állapotban lévő gépjárművel, megfelelő megjelenésű gépkocsivezetővel áll ki a Megrendelő taxi rendeléseire, és elvégzi az igényelt személyszállítást.

Szolgáltató vállalja, hogy minden esetben a Megrendelőnek megfelelő autót biztosít (kizárólag nem dohányzó, légkondicionált, bankkártya elfogadására alkalmas Bankkártya elfogadó (POS) terminállal) és a Megrendelő külön igénye esetén angolul vagy más idegen nyelven beszélő gépkocsivezetővel, kombi vagy egyterű gépjárművel áll rendelkezésre.

A szerződés létrejötte: a szerződés akkor jön létre, ha a Megrendelő a fuvar rendelését az itt rögzített kommunikációs csatornák valamelyikén rendeli meg és a Társaságunk az itt rögzített kommunikációs csatornák valamelyikén visszaigazolta.

Diszpécserszolgálat
A diszpécserszolgálat 0-24-óráig áll a megrendelő rendelkezésére.

Társaságunk hivatalos elérhetőségei:

Cím: 1116 BUDAPEST, KONDOROSI ÚT 2/A
Telefon: +36 1 6 666 666
Fax: + 36 1 235 5404
Email: taxi@6x6taxi.hu
Web: www.6x6taxi.hu

Az adatok kezelésére és rögzítésére vonatkozóan Társaságunk a vonatkozó törvényi szabályozásnak megfelelő külön belső szabályzattal rendelkezik. A Megrendelővel folytatott kommunikáció tartalmát illetően a Társaságunk által a vonatkozó belső szabályzat szerint rögzített adatokat tekintjük irányadónak.

Adatkezelés

A diszpécserközpont a megrendelő adatait az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvényben leírtaknak megfelelően kezeli. Lásd: Adatkezelési Szabályzat

A viteldíj képzése

A 31/2013.(IV.18) Főv. Kgy. rendelete alapján a személy taxikkal végzett taxi-szolgáltatás díjait a viteldíjmérő készülék (a továbbiakban: taxaméter) az első tarifahelyen, a következő elemekből képezi:

alapdíj: a szolgáltatás igénybevételének megkezdésekor felszámítható fix díj;

b) távolsággal arányos egységdíj: a taxaméter által a megtett út alapján felszámítható díj (mértékegysége: forint/kilométer);

c) idővel arányos egységdíj: a szolgáltatás közben a taxaméter által az eltelt idővel arányosan felszámítható díj (mértékegysége: forint/perc).

A viteldíj mértéke

Az egységdíjak kötelező mértéke - rögzített hatósági árként - a következő (a díjtételek az általános forgalmi adót tartalmazzák):

Alapdíj (Ft) Távolsággal arányos egységdíj (Ft/km) Idővel arányos egységdíj (Ft/perc)
450 280 70

Budapest közigazgatási területén megkezdett, de a közigazgatási határon kívülre irányuló személytaxi-szolgáltatás teljesítése esetén a Budapest közigazgatási határáig teljesítendő visszaútra a vállalkozó a fenti táblázat szerint meghatározott viteldíjat alkalmazza.

Óraindítás

Azonnali megrendelés esetén, ha a címre érkezést követően a megrendelővel sikerült a kapcsolatot felvenni, legkorábban a címfelvételtől számított 10 perc múlva indítható a taxióra.

Előrendelésnél, a megrendelt időpontban indítható a taxaméter, kivétel, ha az utazás korábban elindul, így az utazás megkezdésekor indítható a taxaméter.

Vidéki szállítás esetén az aktuális budapesti tarifát alkalmazzuk az egész út során. A vidéki címre üres órával állunk ki abban az esetben, amikor a fuvar Budapestre irányul, és az aktuális budapesti tarifával folytatjuk az utat. Amennyiben a megrendelés vidéki településre irányul és vidéken marad a Megrendelő, úgy a cím megközelítésénél a Pest Megye határtáblánál bekapcsolt taxaméterrel állunk ki a címre. Ebben az esetben – meghiúsult fuvarnál – a Megrendelő köteles a taxaméter által mutatott összeget kiegyenlíteni.

Elveszett tárgyak

Amennyiben az utas távozása után a gépkocsivezető valamilyen tárgyat vagy értéket talál a gépkocsiban, erről haladéktalanul értesítenie kell a diszpécserközpontot. A csomagtartóban hagyott (felejtett) tárgy visszajuttatásáért különdíj nem számítható fel, mivel ez a gépkocsivezető felelőssége, amelyet azonnal vissza kell juttatnia tulajdonosához.

Az utastérben felejtett tárgyak, csomagok az utas felelőssége, visszaszállításáért a taxaméter által mutatott összeg kérhető el.

A tárgy visszajuttatása előtt közölni kell a tulajdonossal a várhatóan felmerülő költségeket, mely csak abban az esetben számítható fel, ha a keresett, vagy talált tárgy a gépkocsi utasterében maradt. Értékesebb elveszett tárgyak visszaadásakor ajánlott az átadás tényét tanuk előtt végezni, a tanuk adatait (név, lakcím) rögzíteni.

Amennyiben az adott napon senki nem jelentkezik a talált tárgyért, abban az esetben a kollégának 1 hétig magánál kell tartania a talált tárgyat, majd bármelyik Rendőrkapitányságon le kell adnia.

Megrendelések lemondása

A Megrendelő a előzőekben meghatározott módokban végrehajtott azonnali megrendelését térítés nélkül lemondhatja. Előrendelés esetén, az előrendelt időpont előtti lemondáskor nem kell kártérítést fizetnie. Amennyiben az előrendelés idejét meghaladta a várakozás, abban az esetben az utazás a Megrendelő hibályábólnem tud létre jönni, így ebben az esetben Megrendelő a taxaméter által mutatott összeget köteles megtéríteni a gépkocsivezetőnek. A Szolgáltató részéről a fentiekben meghatározottak tükrében, azonnali megrendelés esetén, a vállalt időn belül (10-12 perc), illetve előrendelés esetében a kiállási időpont előtt, kártérítésre való kötelezettség nélkül jogában áll a megrendelést lemondani, de ezen tényről értesítenie kell a Megrendelőt, illetve mindent meg kell tennie, hogy értesíteni tudja.

Az elállásról szóló nyilatkozatot amennyiben az Társaságunk részéről történik, rögzített, utólag visszakereshető, kifejezett nyilatkozat formájában kell megtenni, arra a telefonszámra, vagy elektronikus elérhetőségre címezve, amelyről a megrendelés érkezett; a Megrendelő pedig Társaságunk hivatalos elérhetőségére címzett egyoldalú nyilatkozattal állhat el a szerződéstől.

Fuvarmegtagadás

A gépjárművezető a fuvar teljesítését abban az esetben tagadhatja meg, amennyiben az utas:

 • az úti célját nem tudja, vagy nem akarja közölni
 • fertőző, vagy undort keltő betegségben szenved
 • súlyosan sérült (segítség nyújtás és mentők értesítése kötelező!)
 • kísérő nélküli 6 év alatti gyermek (diszpécseren keresztül értesíteni köteles a rendőrséget!)
 • olyan mértékben áll alkohol, illetve egyéb bódító szer hatása alatt, hogy szállítása balesetveszélyes vagy életveszélyes lehet, vagy a gépjárművezető személy és vagyonbiztonságát veszélyezteti
 • garázda, erőszakos magatartást tanúsít
 • ruházatával, vagy poggyászával a gépjármű csomagtartóját, vagy belső terét beszennyezheti
 • tűz-, és robbanásveszélyes anyagot szállítana
 • olyan szolgáltatást kíván igénybe venni, amely nem tartozik a személyfuvarozás körébe, továbbá amire nincs megfelelő szakirányú végzettsége a gépjárművezetőnek
 • viselkedésével, vagy ruházatával megrökönyödést, botrányt okozhat
 • a feltüntetett díjszabástól el kíván térni, illetve nyilvánvalóan nem tud, vagy nem akar fuvardíjat fizetni
 • élőállatot kíván szállítani és ennek feltételei nem biztosítottak, vagy a gépjárművezető fél, allergiás vagy undorodik a szállítandó állattól. Ebben az esetben a kolléga az utas részére köteles URH rádión keresztül olyan gépjárművet rendelni, amely élőállatot is szállít
 • az utas nyilvánvalóan bűncselekmény, vagy szabálysértés következményei elől menekül. A gépjárművezetőnek ilyen esetben mindenkor mérlegelnie kell, hogy a fuvarmegtagadás, vagy a fuvar teljesítése jelenti-e a nagyobb veszélyt számára. A veszélyhelyzet elmúltával azonban köteles a legközelebbi rendőrőrsöt vagy járőrt értesíteni
 • hosszabb vidéki, vagy külföldre irányuló fuvar esetén nem hajlandó az utas előleget adni

Gépjármű utas általi beszennyezése, megrongálása

A gépjármű megrongálása, az utastér vagy csomagtér maradandó beszennyezése, hányás, testnedv, illetve egyéb károkozása esetén a gépjárművezető jogosult az utas által okozott károk megtéríttetésére. Beszennyezés esetén a takarításért elkérhető maximális összeg 15000.- Ft lehet. Amennyiben a káreseménnyel kapcsolatban a gépjárművezető és az utas nem tudnak megállapodni, a gépjárművezető köteles erről haladéktalanul a diszpécsert tájékoztatni és szükség esetén rendőri intézkedést kérhet. Amennyiben az utas igényli a káresemény kapcsán felmerült költségek igazolását, úgy a gépjárművezető köteles a tisztításról, javításról kiállított számlát az utas részére bemutatni.

Panaszkezelés

Az esetleges utas panaszokat heti egy alkalommal az erre hivatott Etikai Csoport vizsgálja ki, a belső Etikai és Működési Szabályzatunk értelmében. A vizsgálat eredményéről a bejelentőt – kérésének megfelelően – értesítjük, illetve súlyos esetekben a BKK-nak és a Közlekedési Felügyeletnek továbbítjuk. Viteldíjjal kapcsolatos reklamációt minden esetben számlával vagy a taxaméterből kinyomtatott nyugtával kell igazolnia a Megrendelőnek. Egyéb reklamációk esetén az illetékes területi vezető veszi fel a bejelentővel a kapcsolatot.

Vis maior

A személyszállítás szervezése során a Szolgáltatótól független, előre nem látható kényszerítő körülmények, vagy elháríthatatlan akadályok esete, amely meggátolja valamely kötelezettség elvégzésében, ezért nem kérhető kártérítés a szolgáltatás elmaradásáért (pl: időjárási körülmények, viharkárok okozta akadályoztatás, forgalmi akadályok).

Vis maiornak tekinthető körülmények igazolható fennállása esetén mind Társaságunk, mind pedig a Megrendelő mentesülnek a kommunikáció kötelezettségeinek telesítése alól, amennyiben e körülmények az igénybe vehető kommunikációs csatornák használatát korlátozzák vagy akadályozzák.

Kártérítés

A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V törvény XXVI. Cím 6:518. §-a alapján a törvény tiltja a jogellenes károkozást; a 6:519. §-a szerint aki másnak jogellenesen kárt okoz, köteles azt megtéríteni. Mentesül a felelősség alól a károkozó, ha bizonyítja, hogy magatartása nem volt felróható; a 6:531. § értelmében ha a kár mértéke nem állapítható meg, a károkozásért felelős személy olyan összegű kártérítés megfizetésére köteles, amely a károsult kárának a kiegyenlítésére alkalmas.

A Belső Szabályzatunk és a jogszabályi változások okán fenntartjuk az ÁSZF időközönkénti egyoldalú megváltoztatásának jogát.

 
Kövess minket Facebook-on is: https://facebook.com/6x6taxi |

2019. 6x6 Taxi